Nihon no shigatsu

movie

Nihon no shigatsu

Director:

Year: 1917

Original Title: Nihon no shigatsu
Type: movie
Year: 1917
Genres: Documentary, Short
Cast:
Countries: Japan
Languages: None , Japanese
Color Info: Black and White
Sound Mix: Silent
Original Air Date: 1917 (Japan)
Akas: Nihon no shigatsu (Japan)
Production Companies: Tokyo Katsudo Shashin